"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

За нас

Сдружение ”Екомисия 21 век”

История Екомисия 21 век” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение №87/27.02.2001г. на Ловешкия окръжен съд. В организацията членуват 16 преподаватели, специалисти и общественици, обединени около идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда, младежко участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на гражданското общество и демокрацията. Мисията на организацията е да защитава правото на човека да живее в благоприятна околна среда, предприемане на действия и мерки за възстановяване и подобряване на качествата и, както и повишаване на екологичната култура, образование и обучение в методите за опазване на природните богатства. Организацията работи с младите хора от региона на град Ловеч като стумулира участието им в дейности, свързани с тяхното личностно и социално развитие и утвърждаване принципите на демокрацията. Сдружението работи на територията на Област Ловеч и се ръководи от Управителен съвет, състоящ се от трима души. В организацията работят трима щатни сътрудници и доброволец от Корпус на мира – България. Годишно в дейности на сдружение “Екомисия 21 век” са ангажирани около 70 души и над 40 доброволци.

Структура

Към организацията са структурирани и работят: 1. Екологичен образователен център 2. Младежки център: 2.1. Ресурсен доброволчески център с местни доброволчески центрове в гр. Тетевен, гр. Луковит 2.2. Младежки информационно консултантски център (МИКЦ)- Ловеч 2.3. Програма „Голям брат/ Голяма сестра” 3. Екобиблиотека 4. Видеотека 5. Компютърен клуб

Цели на организацията: - Предприемане на действия и мерки за възстановяване и подобряване на качествата на околната среда - Повишаване на екологичната култура и образование и обучение в методите за опазване на природните богатства и разпространяване на информация за състоянието на околната среда. - Окуражаване участието на обществеността и укрепване на връзките между местните групи, училища, бизнес и общински власти. - Стумулиране участието на младите хора за включване в дейности, свързани с личностното и социалното им развитие, дейности за социална адаптация на маргинализирани младежки общности. - Активна работа за устойчиво демократично обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското общество.

Реализирани проекти:

Проект „Възрастни природозащитници“ / Senior Environmentalists Project 2011/2012г.

Проектът е съсредоточен върху активното участие на възрастни доброволци /50+ в инициативи за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие сред обществеността в два европейски града – Ловеч, България и Lodz, Полша. Перспективите за достигане на дълбока старост за възрастните хора към настоящият момент са по-добри от всякога, поради което обществата трябва спешно да развият механизми, стратегии и политики, за да поставят основите на един достоен процес на остаряване за всеки. Основите на този процес се градят върху възможността за участие на възрастните хора в общественият живот, споделяне на техният опит и утвърждаване на солидарността между поколенията.

Целите на настоящият проект са свързани с подобряване на достъпа и качеството на мобилността на възрастните граждани, участващи в процеса на неформално обучение на възрастни и трансфер на знания и умения между различни слоеве от населението. Идеята е възрастните хора да допринесат с техният житейски опит за високото качество на гражданските инициативи, осъществявани в двата града и в същото време да се подобри качеството на живот на европейските възрастни чрез създаване на възможности за междукултурен обмен на добри практики в областта на екологичното образование. Заедно с това ще се работи в посока подобряване на специфичните умения на възрастните хора / най-вече организационни и образователни, обмен на иновационни методи между двете участващи организации от Полша и България за справяне с екологични дейности, насърчаване на диалога между поколенията чрез осигуряване на възможности за пряк образователен обмен между възрастните, младите хора и децата и насърчаване на транснационалната мобилност и опит.

В рамките на проекта се предвижда четири български доброволци на възраст 50+ да осъществяват дейности за опазване на околната среда и екологичното образование във вторият по големи град на Полша, Lodz, за период от три седмици през април и септември 2011, разпределени в две групи. По същото време в град Ловеч ще доброволстват шест възрастни полски доброволци, които ще осъществяват подобни дейности в местната общност.

В началото на февруари 2011 година в град Ловеч ще бъде проведена информационна среща за представяне на проекта и проектните дейности в град Ловеч и представяне на изискванията и набиране на кандидатури на възрастни доброволци за участие в дейностите в Полша.

Проект „Електронно училище за родители“.

Проектен период: 01.01.2011 — 01.03.2012год.

Проектът се финансира от Европейския Социален Фонд в рамките на Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна помощ «Социални услуги за социално включване».

Основната цел на проекта е повишаване на социалните, психологическите и образователните познания на настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на техните децa и предоставяне на алтернативни социални услуги в региона на Област Ловеч.

Специфични цели:

 • Създаване, укрепване и популяризиране на „Електронно Училище за родители“ като възможност за получаване на алтернативни услуги от представителите на общността, съобразени с условията на средата;
 • Повишаване нивото на компетентност на родители и бъдещи родители/тийнейджъри по отношение на общи и специфични въпроси, свързани с отглеждане и възпитание на децата;
 • Промяна в нагласите и в отношението на обществото относно необходимостта от целенасочена работа в родителската общност по въпроси, свързани с възпитанието на децата в семейството.
 • Популяризиране на посланията на проекта в местната общност и създаване и разпространение на писмени, обучителни и рекламни материали.

Проект „Ековаканция-2“. Проектен период: 01.03 — 01.12.2011год.

Проектът има за цел да стимулира младите хора към системно и целенасочено общуване с природата, съпричастност към проблемите й и грижа за нейното опазване. Той ще продължи 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на 2 ЕДС доброволеца от Испания и Унгария. Опознаване на традициите и културата на други европейски страни, представени от ЕДС доброволците ще провокира детското любопитство и ще обогати впечатленията и познанията на учениците от местните учебни заведения. В съчетание със заложените в проекта практически дейности – дневни туристически походи, игри и занимания на открито заедно с ЕДС доброволците ще се допринесе за формиране на положителна емоционална нагласа и изследователски стремеж у децата в непосредствения им контакт с природата. Чрез натрупаните впечатления и създадените проектни обучителни и рекламни материали, положителният опит ще бъде популяризиран както в региона на град Ловеч така и в родните страни на доброволците след успешното приключване на доброволческата служба.

Проект „Младежки пространства“.

Проектен период: 01.03 — 01.12.2011год.

Проектът е финансиран от НЦЕМПИ и има за цел повишаване капацитета на местната общност за осъществяване на младежки инициативи. Той ще бъде с продължителност 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на двама ЕДС доброволеца – от Испания и Полша. Осъществяването на проекта ще стимулира местните младежи да участват в разработване и осъществяване на младежки инициативи; ще популяризира възможностите за неформално и гражданско участие на младите хора, ще популяризира доброволчеството и доброволният труд в региона, ще подкрепи личностното развитие на деца от социални институции.

Проект „Младите хора и доброволчеството“.

Проектен период: 01.12.2010 — 01.05.2011год.

Проектът е финансиран от НЦЕМПИ и има за цел утвърждаване на ценностите на доброволчеството и посланията на 2011 – Европейската година на доброволчеството сред младите хора и обществеността в градовете Ловеч, Тетевен и Луковит.

Конкретни цели на проекта:

 • Привличане на общественото внимание и в частност младите хора към ценностите на доброволчеството;

 • Повишаване на капацитета на местните общности за полагане на доброволен труд и доброволстване в общността;

 • Оптимизиране на действията при провеждане на доброволчески акции и разширяване на организационните възможности за планиране и осъществяване на доброволчески инициативи

 • Създаване на информационни, рекламни и обучителни материали за доброволчеството.
Проект ”Свободното време на младите хора и доброволчество”, ноември 2008г. – август 2009г., финансиран от ДАМС.

Основна цел на проекта: популяризиране на разнообразни форми на неформалното образование сред младите хора от Област Ловеч чрез прилагане и трансфер на доброволчески практики, което е гаранция за по-активно социално включване на все повече млади хора и по-успешната им социална и личностна реализация. Проектът е с обхват Област Ловеч, включвайки новосъздадените през 2007г. три местни доброволчески центъра – в градовете Тетевен, Луковит и в Регионална библиотека “Проф. Беньо Цонев” град Ловеч, които се подпомагат от доброволческия център към сдружение „Екомисия 21 век“.

Резултати:

 • информирани около 3000 младежи и набрани около 150 нови доброволци в три населени места, градовете Ловеч, Тетевен и Луковит;

 • обучени минимум 30 нови доброволци от трите града в принципите на доброволчеството и гражданската активност и последващо обучение на минимум 60 младежи;

 • включени в планирането на общи и местни активности 20 доброволци/по 5 от местен център/ и обучени в принципите на стратегическо планиране;

 • повишена гражданска активност на 120 доброволци /по 40 от три града в две акции/ в резултат на участието им в честването на Световни дни – без тютюнопушене и за профилактика на раковите заболявания.
 • включени чрез формите на неформалното образование 80 доброволци в подготовката и реализацията на общи доброволчески активности в полза на уязвими социални групи/стари хора, инвалиди, деца от домовете/;

 • привлечено внимание на минимум 3000 жители от местните общности на трите града към доброволчеството чрез участие на младежи в доброволчески активности,

 • обучени в принципите на опазване на околната среда 100 доброволци и около 300 младежи чрез участие в провеждането на екологични събития в трите града;
 • подобрено взаимодействието между младежките общности и органите на местната власт в трите града при провеждане на общи доброволчески активности;

 • засилена обръщаемост на местни и държавни институции към доброволческите центрове при организация на важни за населените места празници и събития и разрешаване на значими за младежката общност проблеми;

 • популяризирани и отразени значими доброволчески активности във всички местни медии, на сайтовете на общините на трите региона — минимум 10 публикации в местни и регионални медии за периода на проекта;

 • осъществени 3 бр. радиопредавания в трите населени места, популяризиращи идеите на доброволчеството и основните проектни дейности;

 • осъществени 2 бр. платени публикации в най-четените вестници в трите града;

 • издадена дипляна/500 бр., А4, пълноцветна, двустранна/, отразяваща постиженията на проекта и ползите за младите хора – преки и непреки участници в проекта.

Проект “Фолклорен събор “Осъм моя река”, 2009год., с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, гр. София и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Целта на събора е популяризиране на фолклорното богатство на хората от населените места по поречието на река Осъм, техните уникални песни, танци, носии, обичаи и др. Фолклорното богатство на българския народ е необятно и неизчерпаемо, дълбоко самобитно и разнообразно по форма и идейност. Наша неотменна задача е да го опазваме и развиваме за следващите поколения.

За втора поредна година Сдружение „Екомисия 21 век” и читалище „Паисий“ с.Александрово организират фолклорен събор „ОСЪМ – МОЯ РЕКА”, идеята за който възникна през 2008 година по повод проекта „Реката, която ни свързва” на сдружение „Екомисия 21 век”. Тази година събора ще започне с дефиле на участниците на площада пред кметството в село Алексадрово, а изявите на самодейните състави започват от 11.00 в залата на читаще „Паисий“, с. Александрово. В програмата бяха включени изпълнения на самодейци от Александрово, Дренов, Дойренци, Дълбок дол, Градище, Йоглав, Лешница, Никопол, Умаревци.

Проект “Култура без граници”, 2009 год. финансиран от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”

Основна цел : Популяризиране на междукултурното европейско сътрудничество, опознаване и сближаване между представителите на различни европейски нации.

Конкретни цели:

 • Запознаване на местната общност и младите хора с културата и традициите на други европейски държави и повишаване на познанията на младите хора в тази насока;
 • Изграждане на партньорства между представители на местната власт, културни и образователни институции и НПО за изпълнение на съвместни действия, насочени към утвърждаване на толерантно отношение между европейските народи;
 • Представяне пред обществеността на град Ловеч на резултатите и събраната информация за носители на различни култури в местната общност в рамките на проекта;

Проект „Пратеници на доброволчеството“,(2009)

Проектът „Пратеници на доброволчеството” , финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ има за цел утвърждаване на доброволчеството и изграждане на капацитет на програмата „Младежта в действие“ и Европейска доброволческа служба в региона на град Ловеч.

Проектът ще даде възможност на един ЕДС доброволец да придобие знания за основните приоритети в дейностите на домакинстващата организация в областта на младежките политики, контактите със социално уязвими групи . ЕДС доброволецът ще вземе участие в популяризиране на ЕДС Програмата сред академичната общност на висшите учебни заведения в градовете Ловеч, Плевен и Свищов. Възможността за пряк контакт с действащ ЕДС доброволецще привлече нови млади хора да направят нещо полезно за другите, да станат и те самите ЕДС доброволци, което е и посланието на настоящия проект.

Проект “Утвърждаване на ловешката библиотека като обществено информационен център”(2009)

Проекта е финансиран по програма „Младежта в действие“ и цели да популяризира библотеката като средищен информационен център и да го превърне в привлекателно място за младите хора от региона на град Ловеч. Преки проектни участници са: един ЕДС доброволец, младежи – доброволци от Регионален доброволчески център – Ловеч, младежи от учебните заведения в града, както и представители на институции и организации, работещи с млади хора.

В резултат на дългогодишен опит в областта на младежките дейности и политики, сдружение „Екомисия 21 век” има установени добри партьорски взаимоотношения с държавни институции и организации, които ще бъдат привлечени за подпомагане на планираните дейности по проекта: работни срещи; традиционни доброволчески инициативи (Международен ден на младежта – 12 август; Национална кампания «Дарете час»; 1 декември, Международният ден за борба със СПИН; Международния ден на доброволеца и др.); кампания за набиране на нови доброволци; дейности от културния календар на библиотеката (фотоконкурси, изложби, литературни конкурси и др.) и Британския център към нея; създаване и разпространение на рекламни материали в чужбина. Обмяната на идеи между българските младежи – доброволци и ЕДС доброволеца от друга култура, както и личния пример на ЕДС доброволеца ще стимулира младите хора да бъдат активни и ще популяризира възможностите за личностно обогатяване и развитие чрез програма „Младежта в действие”.

Летни младежки стажове, Ловеч 2009

Основната цел бе да бъдат ангажирани младите хора от град Ловеч в полезни дейности през свободното им време и подпомагане на личното и професионалното им развитие.Осъществяването на проекта даде възможност на 24 ученици от 9 до 12 клас от град Ловеч да стажуват доброволно за период от две седмици по 4 часа дневно в една от следните 15 обществени институции: Дирекция „Бюро по труда”- гр. Ловеч, Териториална агенция на Национална Агенция по Приходите-Ловеч, Областна администрация-Ловеч, РИОКОЗ-Ловеч, Държавно горско стопанство- Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беньо Цонев”, Ловеч, Ловешки окръжен съд, Сдружение „Екомисия 21 век”, Ловеч, Дирекция “Инспекция по труда”- Ловеч, Община Ловеч: Център за настаняване от семеен тип-1 и 2, Туристическо дружество „Стратеш“ и Драматичен театър-Ловеч.

Младежите, с подкрепата на своите ментори осъществяваха задачите си изключително отговорно, което впечатли ръководствата на институциите. Добрата оценка за работата на младите хора през летните месеци ги стимулира да проявяват своето сериозно отношение към поетите ангажименти и в бъдеще и да станат истински професионалисти в избраната от тях професия. Положителните отзиви и полезността на инициативата за всички участници стимулира от своя страна организаторите да работят активно за утвърждаването й като ежегодна в младежкият календар на Ловеч.

Проект „Училище за родители“,(2008/2009)

Проект “Училище за родители” е финансиран от фонд „Социално подпомагане“ на МТСП и има за цел да разшири обхвата на социалните услуги, осъществявани в Община Ловеч, като обхване една особено голяма и важна обществена група – родителите, като с предлаганите услуги ги подпомага, подкрепя и улеснява, за да изпълняват пълноценно своите функции при отглеждане на техните деца.

Дейностите по проекта предвиждат провеждане на информационна рекламна кампания за популяризиране на предоставяната услуга, набиране на участници в обучителните модули, подготовката, управление и функционирането на „Училище за родители”.

Проект „Развитие на местен капацитет за осъществяване на граждански инициативи в село Йоглав, Община Ловеч”, 2008/09г., финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”.

Основната цел на проекта е да насърчи участието на гражданите от село Йоглав, Община Ловеч в процеса на вземане на решения по проблеми, свързани с градската среда и развитието на населеното място и подобри взаимодействието между представителите на граждански структури, местна власт, бизнес и медии. В рамките на проекта е предвидено възстановяване на цветните пространства в близост до главният път Ловеч-Левски и създаване на малка пазарна площ с кът за отдих в централната част на селото, които ще бъдат разположени на общински терен, който се намира в централната част на селото, в непосредствена близост до главния път. За нуждите на пазарната площ вече са получени безвъзмездно от „Общински пазари“ЕООД 5бр. пазарни маси, ще бъдат монтирани и пейки и кошчета за отпадъци, които ще оформят малък кът за отдих в единия край на терена.

Проект ”Стратегия за устойчиво мобилизиране на местни ресурси по програмата “Оптимизиране използването на местни ресурси, основано на гражданското участие и ангажираност”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански нициативи”, гр. София.

В рамките на проекта бе разработена Стратегия за развитие на сдружение “Екомисия 21 век” за петгодишен период. В изпълнение на стратегията бе осъществена бе кампания за устойчиво набиране на средства за провеждане на Фестивал за автентичен фолклор с участието на самодейни състави от региона на град Ловеч.

Основна цел : Популяризиране на автентичния фолклор и народните традиции в региона на Ловеч и въвличане на младото поколение в този процес, за да бъде съхранена българската национална идентичност в Обединена Европа.

Конкретни цели:

 • Запознаване на младото поколение и обществеността на град Ловеч с традициите и обичаите на общностите от региона;
 • Приобщаване на младите хора към духовните ценности на фолклора и повишаване на интереса им към националната ни идентичност;
 • Възраждане на приемствеността между поколенията за запазване на традициите и диалога между поколенията.
Задачи:
 • Преоткриване и популяризиране на традиции и обичаи от Ловешкия край, сближаване на поколенията и устойчиво развитие на общността;
 • Създаване на традиционен продукт, популяризиращ фолклорното наследство на региона на град Ловеч, и включването му в културния календар на общината.
 • Доброволно участие и партньорство на различни заинтересовани страни: институции, самодейни състави, читалища, хора от общността, медии и др. по проекта.

Проект “Наръчник на зрителя, обучителен семинар”, 2008тод., финансиран отРегионален ресурсен център за култура „ФабриКата” – Габрово

Проектът се осъществява от сдружение „Екомисия 21 век” в партньорство с Драматичен театър – Ловеч, с финансовата подкрепа на Регионален ресурсен център за култура „ФабриКата” – Габрово. Дейностите стартираха през ноември 2008г. и са насочени към ученици от горен курс от средните училища и професионалните гимназии в град Ловеч.

Проектът се осъществи в периода ноември 2008 – януари 2009 година с работни срещи всяка втора и четвърта седмица на месеца. Срещите се провеждаха в сградата на Драматичен театър-Ловеч. Водещи на семинара бяха млади театрали, реализирали свои спектакли на сцената на Драматичен театър – Ловеч през последните две години.

От младите професионалисти участниците научиха повече за това как се създава един театрален спектакъл – от избора на пиеса, замислянето и изработването на декора, репетициите с актьорите, до завършения театрален спектакъл с всички негови компоненти. В серии практически занятия те ще имаха възможност да усвоят умения за това как да се изказват публично, как да се отнасят по-съзнателно към своето присъствие и ще развият уменията си да комуникират чрез усвояване на прости и практични техники.

Програмата на семинара включваше и посещения на спектаклите в програмата на театъра, както и запознаване и разговори с актьорите, участващи в тях. Участниците се научиха как да оценяват професионалните качества на един спектакъл, както и какви са различните подходи при създаването на едно театрално представление.

Проект ”Летни младежки стажове, Ловеч 2008″ финансиран от USAID. Основната цел на проекта е да бъдат ангажирани младите хора от град Ловеч в полезни дейности през свободното им време и подпомагане на личното и професионалното им развитие. (2008 г.)

Проект ”Прозорец към Европа” финансиран от Националният център “Европейски младежки програми и инициативи” по Програма “Младежта в действие” – Европейска доброволческа служба. Проектът популяризира ценностите доброволчеството  и възможностите на Програма «Младежта в действие» в региона на град Ловеч. (март 2008 г. – септември 2008 г.)

Проект ”Макар и различни, всички сме равни” финансиран от Националният център “Европейски младежки програми и инициативи” по Програма “Младежта в действие”.Основната цел на проекта е утвърждаване на толерантността като стил на поведение у младите хора от различни етнически  групи на територията на Община Ловеч и натрупване на опит в сферата на междукултурното обучение и сътрудничество. ( 2008 г.)

Проект „Изграждане на Младежки информационно-консултантски център/МИКЦ-Ловеч” финансиран от ДАМС. Основна цел на проекта: Подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на Ловеч и утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни младежки услуги. (ноември 2007 г. – ноември 2008 г .)

Проект ”Българските младежи карат колела за околната среда” финансиран от Програма “Партньорство” на Корпус на мира-България. Основна цел на проекта: Да популяризира доброто отношение към околната среда сред гражданите на Ловеч и региона. (февруари 2008 – април 2008)

Проект „Обществено участие в устойчивото регионално развитие в България и Румъния” финансиран от сдружение”Земя завинаги”, гр. Свищов. Основна цел на проекта: пилотно прилагане за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян – селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан. (октомври 2007 г. – февруари 2008 г.)

Проект „Развитие и усилване на мрежата от центрове в България и създаване на Национален Обучителен Център в доброволческия мениджмънт” финансиран от „Национален Алианс за работа с доброволци” – гр. Пловдив.Основната цел на проекта: Увеличаване на организационния капацитет и разширяване на мрежата от доброволчески центрове в България и насърчаване на участието на доброволци във всички сфери на общественото развитие и обезпечаване на специфични услуги насочени към различни целеви групи в България. (Фаза 2007-2008 г., януари 2007 г. – декември 2008 г.)

Проект ”Младежки информационен прозорец” финансиран от Министерство на финансите – гр. София. Основна цел на проекта: Утвърждаване на принципите на гражданското общество и подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на град Ловеч. (юли-декември 2007 г.)

Проект ”Зелен Осъм” финансиран от Фондация “Екообщност” – гр. София, по Програма “Защита от наводнения” 2007 г. Основна цел на проекта: Реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч. (октомври 2007 – ноември 2007 г).

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра” финансиран от Фондация „Голям Брат, Голяма Сестра” – гр. Пловдив.Основна цел на проекта: Разширяване на формите и методите за влияние над децата от Програмата, като успешен модел за превенция на насилието над деца в институциите от затворен тип. (ноември 2007 г. – май 2009 г.)

Проект „На “ти” с компютрите” с финансовата помощ на фондация „Работилница за граждански инициативи” в рамките на Фонд социална отговорност на Първа Инвестиционна Банка. Цел на проекта – придобиване на умения, които ще подпомогнат успешната реализация след завършване на образованието и напускането на институцията. (2007 г.)

Проект „Искри от Българското” с финансовата подкрепа на фондация „Работилница за граждански инициативи” и Еврофутбол.Целта на проекта бе да се популяризира и представи местното фолклорно и нематериално наследство с активното участие на местните жители и младото поколение от региона на град Ловеч. (2007 г.)

Проект „Чуй, Виж и сам Реши” Главна цел на проекта бе да се повиши информираността на населението и рисковите групи от региона на град Ловеч за негативните здравни, социални и икономически последици от тютюнопушенето. (2006 г.)

Проект ” Правото да знаеш и да участваш в управлението на водните ресурси” бе осъществен с финансовата подкрепа на „Регионален екологичен център за централна и източна Европа”. Основната цел на проекта бе да се подпомогне достъпа до информация и обществено участие при решаване на проблеми, свързани с основните източници на замърсяване в басейна на р. Осъм, в контекста на Европейска рамкова директива за водите и Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. (2005 – 2006 г.)

Проект „Младите хора в местното самоуправление” Основната цел на проекта бе повишаване ролята на младите хора в гражданското общество в контекста на процесите на присъединяване на Република България към Европейския съюз. (март-септември 2006 г.)

Проект „С грижа за нашите деца” с основна цел социализация на децата и младежите от Дома за юноши и Дома за девойки в град Ловеч, чрез придобиване на знания за обществото, околната среда и развитието.

Проект „Зелен месец в Ловеч” финансиран от Корпус на мира – България. Проекта имаше за цел да промени ценностната система и поведението на младите хора от град Ловеч по отношение на околната среда. (март 2005 – май 2005 г.)

Проект „Референдум и гражданска инициатива” съвместно със сдружение „Болкан Асист”. Проекта имаше за цел да бъде проведена кампания за разпространение на флаери във връзка със стартирането на сайта www.koimipasva.bg като инструмент за добре информиран избор за повече взаимно доверие между политици и граждани и съпричастност към политиката на България.

Проект „Доброволци в действие” финансиран от фондация „Лале”.  Основната цел на проекта е предоставяне на възможности на младежите от град Ловеч за пълноценно оползотворяване на свободното време чрез общуване и натрупване на знания и умения за реализиране на граждански инициативи. (август 2005 – декември 2005 г.)

Проект „Скрито съкровище” с финансовата подкрепа на Корпус на мира – България.Целта на проекта бе, да бъде повишена осведомеността на гражданите на град Ловеч по отношение на отпадъците и в частност хартията и да бъде стартирана на програма за разделно събиране на хартия в институции и бизнес офиси.

Проект „Създаване на Младежки и екологичен център” натрупването на знания в областта на околната среда и младежкото участие в обществения живот и принципите на демокрацията, както и устойчивото развитие на местно ниво бяха целите на сдружение „Екомисия 21 век” и Корпус на мира – България. (2004 г.) Проект „Европейски измерения” с финансовата подкрепа на Министерство на външните работи на Република България. Цел на проекта: да приближи гражданите на Община Ловеч, младите хора и техните семейства към всекидневното измерение на членството на България в ЕС, чрез разбиране на историята, целите и задачите на идеята за Обединена Европа. (август – декември 2004 г.)

Проект „Училището е за всички” фокусирането на общественото внимание към проблема с отпадащите от училище деца бе главната цел на проекта. Чрез плануваната еднодневна акция, включвайки в екип доброволци и представители на учителски колективи, ръководители на съответните училища беше привлечено общественото внимание към всички необхванати в училище деца от 1 до 8 клас на територията на Община Ловеч, по-голямата част от които са от малцинствен произход. (2004 година)

Проект ”Създаване на Център за работа с доброволци в гр. Ловеч” с финансовата подкрепа на „Национален алианс за работа с доброволци” – Пловдив. Целите на проекта: създаване на Център за работа с доброволци в град Ловеч, неговото институционализиране и популяризиране; създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения и обмяна на опит между организациите, работещи с доброволци в България и утвърждаване на традицията за полагане на доброволен труд от страна на различни социални групи при решаване на значими местни проблеми. създаване на механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи; активизиране на организации и институции за работа с доброволци, стимулиране на представителите на местната общност да полагат доброволен труд. (март 2003 г.)

Проект „Младежки център” финансиран от „Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество” и Община Ловеч. Основна цел на проекта: създаване Младежки център в град Ловеч, като място за общуване, получаване на нови знания и активизиране на младежите; осигуряване на  възможност на младежите от град Ловеч да участват в групи, обединени от общи интереси и желание за включване в обществени инициативи; подобряване на възможностите за организиране на свободното време на младежите; преодоляване на апатията и безразличието сред младежката общност и подобряване на качеството на живот на младите хора.( 2003 г.)

Проект „Заедно за парк Стратеш” бе реализиран с финансовата подкрепа на Фондация “Помощ за благотворителността в България”. Целите на проекта бяха да бъде подобрено състоянието на парк Стратеш край град Ловеч, чрез дейности по почистването и възстановяването му и включване на широк кръг от граждани и институции, даващи конкретен принос за разрешаване на този местен проблем.(фаза 2002 г. – фаза 2003 г.)

Проект ”Хайде на бас” съвместно с ОУ “Христо Никифоров” и ОУ “Димитър Димов”, гр. Ловеч, с финансовата подкрепа на холандската фондация “Novib”. Цел на проекта: привличане на вниманието на учащите се върху проблемите свързани с рециклиране на хартия поз мотото „Хайде на бас, че мога да събера повече хартия!” (май – юли 2002 г.) Проект ”Приятели от България и Македония” финансиран от фондация “Отворено общество”. Основна цел на проекта: създаване на модел за регионално сътрудничество и партньорство между младежите от градовете Ловеч и Битоля чрез осъществяване на програми и дейности за защита на околната среда. (юли 2001-2002 г.)

Национална кампания “Бъдеще без боклук” водена от „Природа назаем” – гр. София. Цел на кампанията: натрупване на знания свързани с проблемите с боклука, възможности за рециклиране на отпадъци и др. (март . юни, 2001 г.)

Проект ”Зелен рай” в партньорство със СОУ „Св. Кл. Охридски”, гр. Ловеч с финансовата подкрепа на холандската фондация “Novib”. Цели на проекта са насочени към екологично обучение и образование на ученици. (май, 2000 г.)

Проект ”Река Осъм и ние” в партньорство с училище „Димитър Димов”, гр. Ловеч с финансовата подкрепа на холандската фондация “Novib”.Цел на проекта: промяна на отношението на учениците към околната среда и обучителни модули в тази насока. (май, 2000 г.)

Проект ”Нищо повече” в партньорство с община Крушуна и финансовата подкрепа на холандската фондация “Novib”. Проектът The project дава подробна оценка на екологичното състояние в село Крушуна. (април, 2000 г.)

Членство в мрежи и организации: - Блулинк- мрежата на българските природозащитни организации. - Регионална Евродеск точка на Държавната агенция за младежта и спорта. - Член на мрежата на Националния алианс за работа с доброволци – Пловдив. - Член на Националната мрежа на децата. - Член на Обществен фонд за развитие на Община Ловеч. - Един от центровете в мрежата на Младежко информационни консултантски центрове в страната (общо 32 броя). - Една от организациите, работещи по програмата «Голям брат / Голяма сестра» гр. Пловдив, общо 4 на брой в страната.

Финансиращи организации: - Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество - Холандска фондация “Novib” - Асоциация “Дебати”, Пловдив - Министерство на външните работи - Фондация „Работилница за граждански инициативи” - Фондация Чарлс Стюърд Мот - Фондация”Лале” - Асоциация „Родители” - Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – Будапеща - Американска агенция за международно развитие