"За да са здрави, щастливи и обичани нашите деца!"

Проект “Електронно училище за родители”

В началото на 2011 година сдружение „Екомисия 21 век“ стартира реализацията на проект „Електронно училище за родители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България. Проектът е финансиран по компонент 3: Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното изключване на рискови групи и е с продължителност 14 месеца. Услугата ще бъде предоставена на 60 потребители, а общата му стойност е 80 556,14лв. Целите на проекта са свързани с повишаване на социалните, психологическите и образователните познания на настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на техните децa и предоставяне на алтернативни социални услуги в региона на Област Ловеч за успешно съчетаване на професионалния и семейния живот.

По проекта ще бъде създадена и реализирана обучителна програма за четири категории родители: родители на тинейджъри с идентифицирани проблеми в общуването и семейства в риск, родители на младежи с противообществени прояви; родители на деца със специални образователни потребности и бъдещи родители: младежи с идентифицирана рискова семейна среда и младежи от социалните заведения. Трудностите, които изпитват тези родители са различни: лоша, проблемна семейна среда или липсата на такава въобще, липса на знания и умения за справяне с възпитанието на децата, липсата на комуникация между самите родители и между родителите и децата, дефицит на доверие и обич в семейството, а кризата в ценностната система на обществото се отразява и като криза на семейните ценности.

Осъществяването на настоящият проект се явява продължение на реализираното в периода 2008-2009 година с подкрепата на фонд „Социално подпомагане„ на МТСП „Училище за родители“, а идеята за създаване на Електронно Училище за родители възникна след проведено анкетиране на обучените в рамките на този проект настоящи и бъдещи родители относно пречките пред родителите за активно участие в подобен род дейности. Оказа се, че днешно време родителите са все по-ангажирани в професионален, семеен и личен план, множество конкретни задачи правят трудно участието на някои от тях в обучения за повишаване на родителският им капацитет и така в забързаното ежедневие на много от нас не ни остава много време да бъдем родители. Съществуват и множество конкретни причини: голяма част от родителите на деца със специални образователни потребности например нямат възможност да посещават присъствени обучения, поради факта, че няма кой да се грижи за детето, други категории родители се притесняват да споделят проблема си в група, а на трети просто не им достига време. Електронното обучение ще позволи да бъде създадена една възможност за получаване на знания по важни за упражняването на родителството теми, при запазване на личната територия на всеки участник и прилагайки спеифичен подход към неговите нужди.

Обученията и консултирането ще се провеждат онлайн и ще бъдат съчетани с периодични присъствени срещи. Планирано е провеждане на  различни публични събития за популяризиране на проектните дейности: празник на открито „Ден на семейството“, поредица от работни срещи, филм, видео и радио клипове, писмени и рекламни материали и др. В края на проекта ще бъде проведена регионална Конференция по отговорно родителство, която ще представи постиженията на проекта и ще бъдат обменени различни практики, свързани с отговорното родителство.

Осъществяването на проекта ще спомогне за промяна в нагласите и отношението на обществото за необходимостта от целенасочена работа в родителската общност по въпроси, свързани с отлеждането и възпитанието на децата в семейството и ще развие една нова социална услуга, която отговаря на променящите се условия на жизнената ни среда, ще доведе до преодоляване на различни негативни явления в семейните отношения и ще помогне на родители и деца да разбират по-добре своите проблеми и нужди.

http://www.lovech24.com/novini/politika/1253-elektronno-uchilishte-za-roditeli-tragva-v-lovech.html